Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT