Nhiệm vụ của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2014 – 2015