Nghị quyết phiên họp lần thứ 8 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024