Mẫu đơn xin miễn học, bảo lưu các học phần Giáo dục Quốc phòng