Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019