Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt

Kết quả NCKH cấp Bộ

TS. Nguyễn Đình Trung ” Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt” Quyết định nghiệm thu số 793/QĐ-ĐHĐL ngày 05/12/2017

FILE_20200506_153733_TS.Nguyễn Đình Trung-đã gộp.pdf