Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng

Kết quả NCKH cấp Bộ

Tên Nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Chiến Quyết định nghiệm thu: 1865/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo   Nội dung chi tiết trong tập tin kèm theo

FILE_20200506_082430_Thông tin kết quả nghiên cứu _ Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng-đã gộp (1).pdf