Vai trò của luật tục các dân tộc thiểu số Tây nguyên trong quản lý cộng đồng cơ sở

Kết quả NCKH cấp Bộ

TS. Bùi Văn Hùng “Vai trò của luật tục các dân tộc thiểu số Tây nguyên trong quản lý cộng đồng cơ sở” Quyết định nghiệm thu số 2577/QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2018

FILE_20200506_160839_TS. Bùi Văn Hùng-đã gộp.pdf