Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tin tức của Trường

Căn cứ Quyết định số 264-QĐ/BCSĐ ngày 29/5/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2018 – 2023; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt được ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-HĐT ngày 20/10/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt; Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 04/9/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về phiên họp tháng 9 năm 2020; Thực hiện Nghị quyết số 1074/NQ-HĐT ngày 05/9/2020 về phiên họp lần thứ ba của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động Trường Đại học Đà Lạt năm học 2020 – 2021, trong ngày 31/10/2020, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 với quy trình 5 bước dưới sự tham dự hướng dẫn và giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo là ông Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng, Thư ký Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đạo tạo và ông Vũ Đăng Thạnh – chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại bước 1, Tập thể lãnh đạo của Trường đã thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, sau đó, tập thể lãnh đạo mở rộng gồm tổng cộng 35 đại biểu bao gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín tại bước 2. Tại bước 3, Tập thể lãnh đạo của Trường đã tiếp tục căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức, đồng thời trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2 đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Bước 4 được thực hiện, với sự tham dự của 73 đại biểu tương tự ở bước 2 và mở rộng thêm cấp phó người đứng đầu các bộ phận chuyên môn và đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, đã trao đổi thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu ở nhân sự ở bước 3, lấy ý kiến tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Tất cả các bước trên đều được thực hiện với sự chủ trì của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Bước cuối cùng (bước 5) trong quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng bao gồm 3 bước nhỏ để thực hiện biểu quyết nhân sự được thực hiện bởi Tập thể lãnh đạo Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội đồng Trường.

Cũng trong ngày 31/10/2020, vào lúc 15h chiều, Hội đồng Trường đã tổ chức phiên họp đột xuất để thực hiện bước cuối cùng e3 trong 5 bước của quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự phiên họp có 18/19 thành viên Hội đồng Trường, đạt tỷ lệ 94.7%. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng đã nghe báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả các bước của quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với nguồn nhân sự tại chỗ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt và công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc đề nghị Hội đồng Trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. Tại phiên họp này, Hội đồng Trường đã thảo luận, nhận xét, đánh giá về báo cáo, cũng như nhân sự được đề cử và tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín.

Kết thúc quy trình 5 bước bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024 dưới sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ở tất cả các bước, hai nhân sự được tín nhiệm để bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 là TS. Mai Minh Nhật – chức vụ hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học và PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – chức vụ hiện nay là Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. Các quyết định bổ nhiệm chính thức và phân công trách nhiệm cụ thể sẽ tiếp tục được Trường Đại học Đà Lạt thực hiện theo đúng quy định, quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ban hành trong thời gian tới.

Phòng Tạp chí và Truyền thông