Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hoạt động chung - Đảng Uỷ Tin tức của Trường

     Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 22/3/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vào ngày 22/4/2021, Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Mai Minh Nhật – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường, cùng gần 200 đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Đà Lạt.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nội dung văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XII, của các Hội nghị Trung ương và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tham dự Hội nghị tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu, nắm bắt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chứcthực hiện trong toàn Đảng bộ.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trình bày về các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025); Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia… Đây là những nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Mai Minh Nhật – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và liên hệ tới tình hình thực tiễn tại Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt.

     Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đại biểu sẽ tiến hành viết thu hoạch về một trong những vấn đề cơ bản, vấn đề mới được nêu trong các chuyên đề, gắn với thực tiễn tình hình của đơn vị; đồng thời, nêu kiến nghị, đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

     Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Đà Lạt nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt và mỗi chi bộ trực thuộc, nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Phòng Tạp chí và Truyền thông