Trường Đại học Đà Lạt tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tin tức của Trường

Thực hiện Công văn số 48-CV/BTGTU ngày 02/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Thực hiện Chương trình công tác số 08-CTr/ĐU ngày 10/01/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về Chương trình công tác năm 2020, vào sáng ngày 08/01/2020, Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức học tập. quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Mỵ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt; đồng chí Mai Minh Nhật – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, cùng với 185 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ – Phó Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, trong đó đồng chí đã tập trung phân tích những ; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X; Quan điểm, mục tiêu Đại hội lần thứ XI đến năm 2025 Lâm Đồng phấn đấu là tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về Trung ương, đến năm 2045 tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đổng chí Nguyễn Thị Mỵ cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể của nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 – 2025; Phân tích 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và quan điểm chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Trường. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để các chi bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới. Trong năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt, đảm bảo tính ngiêm túc, kịp thời, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Trường.

Nhân dịp này, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt vinh dự có 03 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của UBKT Trung ương. Đồng thời, 04 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 27 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đã được nhận Giấy khen của Đảng ủy.

Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Phòng Tạp chí và Truyền thông