Trường Đại học Đà Lạt liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với 3 trường đại học

Tin tức của Trường

      (Lâm Đồng online) – Chiều 2/8, Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Lãnh đạo 4 trường đại học đã ký kết hợp tác liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học

      Căn cứ thế mạnh của mỗi trường, nội dung ký kết hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, cũng như tăng cường phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng trên các lĩnh vực khác nhau.

      Đó là, trao đổi chương trình/phương pháp đào tạo thuộc các khối ngành đang được hai bên tổ chức đào tạo; phối hợp thực hiện các đề án, đề tài khoa học về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị.

      Đó còn là hợp tác đào tạo đại học và sau đại học gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, công nhận điểm lẫn nhau các ngành học đang được hai bên tổ chức đào tạo. Hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học như đồng tổ chức hội thảo, đồng thực hiện các đề tài nghiên cứu, chia sẻ thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các ấn phẩm của hai bên như kỷ yếu, tạp chí, sách chuyên khảo.

      Ngoài ra, hai bên cùng chia sẻ cơ sở vật chất, điều kiện thực hành theo nhu cầu; chia sẻ dữ liệu thư viện điện tử và các chương trình hợp tác quốc tế…

      Trong dịp này, 4 trường đại học nêu trên phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành”. Hội thảo có 17 báo cáo ngoài 4 trường đại học còn có sự tham gia của các trường đại học: Ngoại ngữ Hàn Quốc Washington – Seattle của Hoa Kỳ, Sài Gòn; Đại học Khoa học (Đại học Huế) và Trường trung học Vinschool Ocean Park.

      Hội thảo gồm 3 tiểu ban: Nghiên cứu Việt Nam học theo định hướng liên ngành; Đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành; Việt ngữ học và phương pháp dạy tiếng Việt.

      Các diễn giả đã đặt ra những vấn đề hướng đến tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản trị đại học; liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của các trường.

Minh Đạo (Báo Lâm Đồng)