Trường Đại học Đà Lạt: Hành trình 65 năm Thụ nhân, Khai phóng, Bản sắc

Tin tức của Trường

Triết lý giáo dục “Thụ nhân” được hình thành từ giai đoạn lịch sử trước đã được Trường đại học Đà Lạt kế thừa một cách căn bản, xuyên suốt và cụ thể hơn với Khai phóng – Bản sắc.

Tiến sĩ Lê Minh Chiến, hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, cho biết: “Thụ nhân – Khai phóng – Bản sắc” là những giá trị cốt lõi để nhà trường có vị thế và thành tựu như hôm nay.

Trong đó “Thụ nhân” là giá trị trung tâm, tương tự như ngày nay chúng ta hoặc các nước phương Tây hay nói: “Lấy người học làm trung tâm”. Nhân 65 năm kể từ đợt tuyển sinh đầu tiên của Viện Đại học Đà Lạt, Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Minh Chiến.

Xem chi tiết tại: https://tuoitre.vn/truong-dai-hoc-da-lat-hanh-trinh-65-nam-thu-nhan-khai-phong-ban-sac-2023111610494645.htm