Trường Đại học Đà Lạt chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

Hoạt động chung - QLCL

Tháng 4/2020, Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA (Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á), là đại diện Việt Nam duy nhất bên cạnh 6 trường đại học đến từ Indonesia, 2 trường từ Myanmar và 1 trường từ Thái Lan tham gia vào Hiệp hội trong đợt đầu năm 2020.

Mạng lưới Đảm bảo chất lượng (AUN-QA) thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN Universities Network – AUN) là một tổ chức độc lập, được phê chuẩn thành lập tại cuộc họp lần thứ 4 của các thành viên sáng lập của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức vào năm 1998. Kể từ đó, AUN-QA đã liên tục cải tiến công tác đảm bảo chất lượng ở Đông Nam Á với vai trò là đầu mối điều phối các hoạt động để thực hiện sứ mạng hài hòa hóa các tiêu chuẩn giáo dục và liên tục cải tiến chất lượng đào tạo của các trường đại học ở Đông Nam Á. Từ năm 2013, Ban Thư ký AUN-QA đã triển khai chương trình thành viên liên kết (Associate Member) nhằm tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. 
AUN-QA công nhận Trường ĐHĐL là thành viên liên kết của AUN-QA không chỉ giúp cho Trường tiếp tục thực hiện đổi mới các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn trong khu vực, mà còn tạo điều kiện để Trường ĐHĐL cũng như các chương trình đào tạo của Trường được kiểm định và công nhận chất lượng bởi AUN-QA. Từ đó giúp Trường có thêm nhiều cơ hội hợp tác với AUN cũng như các đối tác của AUN và các trường trong mạng lưới trong việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, nâng cao năng lực đội ngũ và công tác quản lý chất lượng.
Trở thành thành viên của AUN-QA thể hiện sự quyết tâm của Trường ĐHĐL trong việc không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao vị thế của trường trong khu vực và trên thế giới; tạo tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Trường.