Nghị quyết Về việc giao ông Lê Minh Chiến tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau ngày 09/8/2024 cho đến khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết phiên họp lần thứ 18 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết phiên họp lần thứ 17 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết phiên họp lần thứ 16 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Phiên họp lần thứ 15 Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Phiên họp lần thứ 14 Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


XEM THÊM