Nghị quyết phiên họp lần thứ 8 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết số 848/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 10/11/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt


Báo cáo về việc thẩm định dự thảo đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trường Đại học Đà Lạt

Báo cáo về việc thẩm định dự thảo đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trường Đại học Đà Lạt.


Báo cáo về việc thẩm định chủ trương liên kết đào tạo, đề nghị cho phép liên kết đào tạo và mở ngành đào tạo Thạc sĩ

Báo cáo về việc thẩm định chủ trương liên kết đào tạo, đề nghị cho phép liên kết đào tạo và mở ngành đào tạo Thạc sĩ.


Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tự chủ đại học” tại Trường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề tự chủ đại học”.


Phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Vào chiều ngày 29/03/2021, Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ sáu.


Quy chế Tài chính của Trường Đại học Đà Lạt

Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 24/02/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt


XEM THÊM