Toán rời rạc và Khoa học máy tính đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên số

Tin tức của Trường

Trong 2 ngày (1/12 và 2/12), tại Trường Đại học Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị quốc tế Toán rời rạc và Khoa học máy tính. Hội thảo do Trường Đại học Đà Lạt (DLU), Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICRTM), Viện Toán học (IMH), Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST), Mạng lưới Nghiên cứu quốc tế về Mô hình Toán học và Máy tính cho các Hệ thống phức tạp (UMMISCO), Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Cộng hoà Pháp, Trường Đại học Thuỷ lợi (TLU), Trường Đai học Bách Khoa Hà Nội (HUST), và Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup (VinIF) đồng tổ chức.

Xem thêm tại: https://vov2.vov.vn/index.php/giao-duc-dao-tao/toan-roi-rac-va-khoa-hoc-may-tinh-dong-vai-tro-quan-trong-trong-ky-nguyen-so-39054