Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Hoạt động chung - Đảng Uỷ Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 23/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 11/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí các nghi thức, khai mạc, bế mạc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Triển khai Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 27/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

     Từ ngày 17/6 đến ngày 01/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt đã có 20/20 (đạt 100%) chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, của chi bộ và của đảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Đảng bộ.

Bỏ phiếu bầu tại Đại hội điểm của Chi bộ Phòng ban 1

     Vào chiều ngày 17/6/2022, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt đã chọn Chi bộ Phòng ban 1 để tổ chức đại hội điểm, bầu cấp ủy và các chức danh trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Phan Tuấn Anh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng ban 1.

     Trên cơ sở thành công của Đại hội Chi bộ điểm, các Chi bộ còn lại đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt, bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực và uy tín; đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội Chi bộ Kinh tế

     Các Báo cáo chính trị trình tại các Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của đơn vị trên tất cả các mặt như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ; phối hợp lãnh đạo xây dựng đơn vị, các đoàn thể chính trị-xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định nêu gương.

Đại hội Chi bộ Quốc phòng – Thể chất

     Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, các Chi bộ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phòng Tạp chí và Truyền thông