Thủ tục hành chính – Hội Đồng Trường

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Để thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường, Hội đồng trường yêu cầu về thủ tục và hồ sơ giải quyết như sau:

Yêu cầu 

a) Văn bản trình Hội đồng trường thực hiện theo Nghị định 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

b) Nội dung văn bản trình Hội đồng trường phải thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường theo luật định;

c) Khi trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền trình chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ, nội dung dự thảo văn bản do viên chức, các đơn vị chức năng và các đơn vị liên quan của Trường chuẩn bị, đảm bảo thể hiện rõ thời hạn giải quyết, quan điểm đề xuất của Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền trong Tờ trình;

d) Đối với hồ sơ phải trình lại (Hồ sơ đã trình nhưng Hội đồng trường yêu cầu bổ sung, hoàn thiện thêm), Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng trường trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ 

Hồ sơ gửi đến Hội đồng trường, bao gồm:

– Văn bản, tờ trình của Hiệu trưởng;

– Các minh chứng liên quan đến văn bản, tờ trình;

– Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo văn bản (nếu có);

– Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý (nếu có);

– Tài liệu khác (nếu có).

Các văn bản, tờ trình đề nghị giải quyết công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường cần gửi hai bộ (02 bộ) bản cứng (bản giấy) đến Văn phòng Hội đồng trường; một bộ (01 bộ) bằng bản mềm (file mềm) đến hộp thư điện tử của Hội đồng trường (hoidongtruong@dlu.edu.vnđể đề nghị giải quyết./.