Thông báo Về việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Thông báo quản lý đào tạo

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ II, năm học 2019 – 2020)

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch đào tạo của Trường; Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về công tác đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo đến tất cả các đơn vị thực hiện một số công việc trong thời gian tới như sau:

01. Tiếp tục triển khai việc giảng dạy trực tuyến, từ xa đối với các học phần đã đăng ký và xếp thời khóa biểu trên hệ thống, bao gồm cả hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học và sau đại học cho đến khi có thông báo mới (thời gian giảng dạy theo hình thức trực tuyến dự kiến kéo dài đến ngày 26/4/2020).

02. Các khoa và phụ trách các ngành đào tạo sau đại học rà soát, xem xét bổ sung thêm các học phần trong Kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2019 – 2020 có thể triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến, từ xa; đặc biệt ưu tiên cho sinh viên đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học và học viên sau đại học năm cuối để đảm bảo thời gian xét tốt nghiệp không bị ảnh hưởng lớn trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài; phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học để xếp bổ sung thời khóa biểu cho các học phần này.

03. Các khoa và phụ trách các ngành đào tạo sau đại học rà soát tất cả các học phần không thể tổ chức hoặc chỉ có thể tổ chức được một phần phương thức đào tạo trực tuyến, từ xa; các học phần thực tập hoặc có nội dung thực tập; học phần thực tập nghề nghiệp, tham quan thực tế; thực tập, kiến tập sư phạm; đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy K40 và học viên sau đại học năm cuối, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học thảo luận, thống nhất trình phương án tổ chức lên Hiệu trưởng.

04. Các khoa và phụ trách các ngành đào tạo sau đại học thống kê danh mục các học phần đã và đang giảng dạy (theo mẫu); tờ trình về phương án tổ chức giảng dạy cho các học phần không thể tổ chức hoặc chỉ có thể tổ chức được một phần phương thức đào tạo trực tuyến, từ xa; các học phần thực tập hoặc có nội dung thực tập; học phần thực tập nghề nghiệp, tham quan thực tế; thực tập, kiến tập sư phạm; đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy K40 và học viên sau đại học năm cuối gửi về Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học trước 10h00 ngày 01/4/2020 để các phòng tập hợp tham mưu Hiệu trưởng xem xét quyết định.

05. Đánh giá điểm quá trình: các yêu cầu về việc đánh giá điểm quá trình cũng như kết thúc học phần phải được thông báo cho người học trước khi bắt đầu giảng dạy. Thực hiện đánh giá điểm quá trình của sinh viên, học viên trực tiếp trên hệ thống phần mềm giảng dạy trực tuyến mà giảng viên sử dụng để giảng dạy hoặc theo cách thức khác qua hệ thống thông tin điện tử. Quy định về thời hạn nộp bài thi, cách thức nộp bài thi phải được thực hiện với tinh thần linh động, mềm dẻo tạo điều kiện cho người học; đề thi, phương pháp đánh giá điểm quá trình do lãnh đạo khoa, tổ bộ môn và giảng viên bàn bạc, thống nhất theo tỉ lệ phần trăm trong Kế hoạch giảng dạy đã duyệt, đảm bảo tính khách quan, trung thực, chất lượng; có lưu lại minh chứng hồ sơ về việc tổ chức thi, đánh giá, bài thi, kết quả thi, đánh giá ở khoa, nhập điểm lên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo quy định.

06. Việc tổ chức thi kết thúc học phần, tùy tình hình thực tế diễn biến dịch, Trường sẽ có thông báo sau.

07. Sinh viên, học viên đóng học phí Học kỳ II, năm học 2019 – 2020 thông qua hệ thống ngân hàng theo hướng dẫn của Phòng Tài chính, không đóng trực tiếp tại Trường trong thời gian từ nay đến hết tháng 4/2020.

08. Nhằm chia sẽ khó khăn với người học trong thời điểm dịch bệnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế xã hội, các trường hợp khó khăn đột xuất làm đơn xin tạm hoãn việc đóng học phí, có xác nhận của chính quyền địa phương, nộp về khoa. Các khoa tập hợp đơn của sinh viên, học viên nộp về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để trình Hiệu trưởng xem xét quyết định. Tất cả các sinh viên, học viên được Hiệu trưởng cho phép tạm hoãn việc đóng học phí sẽ được dự thi kết thúc học kỳ và được đăng ký học phần của học kỳ kế tiếp.

09. Công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh: đề nghị các khoa tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh thông qua các kênh khác nhau thư email, website khoa, facebook và các trang mạng xã hội khác.

10. Trong quá trình tổ chức thực hiện, mọi vướng mắc đề nghị thảo luận qua điện thoại, email, Zalo,…hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp trừ trường hợp trình ký hoặc cần thiết phải trao đổi trực tiếp.

Đề nghị các đơn vị đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc nội dung Thông báo này.