Thông báo về việc cập nhật dữ liệu và sử dụng Cổng thông tin điện tử trường Đại học Đà Lạt

Thông báo Cơ sở Vật chất

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và quảng bá trường Đại học Đà Lạt, ngày 15 tháng 9 năm 2015 nhà trường đã phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp (PSC) tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng thử nghiệm Cổng thông tin điện tử của trường cài đặt tại địa chỉ: http://dlu.psctelecom.com.vn.

Để phục vụ công tác quản lý, điều hành của trường và các đơn vị, từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 Cổng thổng tin điện tử trường Đại học Đà Lạt (Portal DLU) sẽ được cài đặt chính thức tại địa chỉ: https://dlu.edu.vn. Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1.      Địa chỉ truy cập và tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử

1.1.     Địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử

–      Địa chỉ Portal DLU: https://dlu.edu.vn

–      Địa chỉ Cổng thông tin Cán bộ (Tra cứu thông tin Thời khóa biểu, thu nhập,…): http://canbo.dlu.edu.vn.

–      Địa chỉ Cổng thông tin Sinh viên (Tra cứu thông tin Thời khóa biểu, học phí, đăng ký học phần, xem điểm thi,…): http://sv.dlu.edu.vn.

–      Địa chỉ Cổng thông tin các đơn vị: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên, Hội Cựu Chiến binh, Phòng chức năng, Khoa chuyên môn, Viện Nghiên cứu, Thư viện, Khu Nội trú, Trung tâm,…(Danh sách kèm theo).

1.2.     Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài khoản (tên đăng nhập), mật khẩu và tài liệu hướng dẫn sử dụng phòng Tổ chức – Hành chính đã gửi các đơn vị trong đợt tập huấn ngày 15 tháng 9 năm 2015.

2.      Phòng Tổ chức – Hành chính và Tổ tư vấn

–      Đầu mối phối hợp với Công ty PSC để cài đặt và hỗ trợ bộ phận kỹ thuật của trường trong công tác quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử.

–      Xây dựng Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của trường.

–      Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của các đơn vị trong quá trình sử dụng Cổng thông tin điện tử.

–      Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai công tác cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị theo quy định.

–      Từ ngày 28 đến ngày 30 hàng tháng, phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo Hiệu trưởng kết quả cập nhật dữ liệu của các đơn vị lên Cổng thông tin điện tử.

3.      Phòng Cơ sở Vật chất và Tổ mạng

–      Đảm bảo hệ thống Server và hạ tầng mạng để cài đặt Cổng thông tin điện tử, đường truyền Internet tốc độ cao đáp ứng tốt công tác sử dụng Cổng thông tin điện tử.

–      Tổ mạng đảm bảo công tác bảo mật dữ liệu Cổng thông tin điện tử.

–      Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính, Tổ tư vấn và Công ty PSC trong quá trình cài đặt, quản trị và vận hành Cổng thông tin điện tử.

4.      Các đơn vị

–      Chủ động hoàn toàn công tác cập nhật thông tin quản lý, điều hành và quảng bá của đơn vị lên Cổng thông tin điện tử.

–      Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nội dung đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

–      Trưởng đơn vị phân công cán bộ phụ trách công tác cập nhật dữ liệu của đơn vị lên Cổng thông tin điện tử.

–      Đổi mật khẩu quản trị Cổng thông tin điện tử của đơn vị để đảm bảo công tác bảo mật dữ liệu.

5.      Thông tin bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

–      Điện thoại cơ quan: 063.3552481; Email: phongtchc@dlu.edu.vn

–      Thành viên hỗ trợ kỹ thuật:

+ Ông Phạm Đăng Thắng, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Điện thoại: 0908.526879.

+ Ông Trần Thống, Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Điện thoại: 0908.847637.

+ Bà Đỗ Thụy Thùy Dung, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính, Điện thoại: 0918.575500.

+ Ông Lê Bảo Hoàng, Chuyên viên phòng Tổ Chức – Hành chính, Điện thoại: 0919.550766.

+ Ông Lê Nguyên Khang, Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo, Điện thoại: 0983.864642.

+ Ông Phan Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Công tác Sinh viên, Điện thoại: 0914.730473.

+ Ông Huỳnh Văn Tâm, Chuyên viên phòng Cơ sở Vật chất, thành viên Tổ mạng, Điện thoại: 0907.506600.Đề nghị các đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.
Tập tin đính kèm: 197-TB-DHDL.pdf