THÔNG BÁO V/v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Thông báo quản lý đào tạo

THÔNG BÁO

V/v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Thực hiện Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Thông báo số 109/TB-ĐHĐL ngày 02/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, năm học 2020 – 2021; để đảm bảo tiến độ giảng dạy năm học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng thông báo đến tất cả các đơn vị thực hiện một số nội dung quan trọng như sau:

 1. Tổ chức giảng dạy trực tuyến, từ xa theo thời khóa biểu đã xếp cho toàn bộ các hệ, trình độ đào tạo trong toàn Trường, thời gian thực hiện từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/3/2021. Sau ngày 07/3/2021, tùy tình hình thực tế Trường sẽ có thông báo mới.
 2. Tạm dừng việc tổ chức thi hết học phần của tất cả các hệ, trình độ đào tạo đã có kế hoạch tổ chức thi trong thời gian trên cho đến khi có thông báo mới.
 3. Để đảm bảo kế hoạch xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy và học tập, toàn bộ giảng viên và sinh viên sử dụng Hệ thống quản lý học tập LMS do Trường tự phát triển trong quá trình tổ chức giảng dạy trực tuyến.
 4. Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên, học viên, sinh viên cài đặt và sử dụng hệ thống LMS của Trường cũng như các hỗ trợ về mặt kỹ thuật công nghệ thông tin khác khi các khoa, giảng viên và sinh viên có yêu cầu.
 5. Để đảm bảo chất lượng học tập của người học, khuyến khích các giảng viên tăng cường đánh giá điểm quá trình trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến bằng các hình thức khác nhau (bài tập, thảo luận, bài thi giữa kỳ,…).
 6. Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng và việc thực hiện quá trình giảng dạy của giảng viên để đảm tiến độ và chất lượng. Các khoa kịp thời thông báo cho học viên, sinh viên việc chuyển đổi hình thức giảng dạy này, đồng thời phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin để hướng dẫn học viên, sinh viên cài đặt và sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS của Trường.
 7. Khoa Sư phạm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng để triển khai kế hoạch thực tập, kiến tập của sinh viên các ngành sư phạm với thời gian và hình thức phù hợp.
 8. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên làm đầu mối, phối hợp với các khoa để nắm bắt tình hình sinh viên để có các phản ánh, tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng quyết định các phương án xử lý.
 9. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng QLKH-HTQT và các đơn vị có liên quan phối hợp quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường, đặc biệt là vấn đề phương tiện kỹ thuật trong quá trình học tập trực tuyến khi người học có yêu cầu.
 10. Phòng Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức giảng dạy để đảm bảo việc giảng dạy của các khoa, các giảng viên được thực hiện đúng quy định.
 11. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Trường, Hội sinh viên, Phòng Tạp chí và Truyền thông, các khoa tăng cường công tác truyền thông đến toàn bộ người học các nội dung:
  • Toàn văn thông báo này để người học biết và thực hiện.
  • Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế), cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
  •  Hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi cư trú; Thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế nếu có các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau họng; đã từng đi tới vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với những người thuộc diện F0, F1, F2.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vướng mắc, Trưởng các khoa phối với với Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan để giải quyết.

Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nghiêm túc nội dung Thông báo này.