Thông báo v.v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Thông báo quản lý đào tạo

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc và kế hoạch đào tạo của Trường, Hiệu trưởng thông báo đến tất cả các đơn vị thực hiện một số nội dung quan trọng như sau:

 1. Toàn bộ sinh viên, học viên trở lại học tập trung tại Trường, bắt đầu từ ngày 09/3/2021 theo thời khóa biểu đã xếp.
 2. Các khoa thông báo cho giảng viên rà soát, sắp xếp bố trí ôn tập từ 1 đến 2 buổi cho các học phần đã triển khai giảng dạy trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2021 đến ngày 07/3/2021 nhằm hệ thống lại kiến thức cho sinh viên, học viên; phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học để xếp thời khóa biểu ôn tập cho các trường hợp này. Nhà trường sẽ tính giờ giảng các buổi ôn tập cho giảng viên.
 3. Các khoa rà soát lại toàn bộ kế hoạch giảng dạy của học kỳ 2, năm học 2020 – 2021, bao gồm cả các kế hoạch thực tập nghề nghiệp, thực tập, kiến tập sư phạm, đồ án, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp để đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên đại học chính quy như sau:
 4. K41 hoàn thành việc giảng dạy trước 15/5/2021, hoàn thành thi và nộp điểm về Phòng Quản lý Đào tạo chậm nhất là ngày 04/6/2021.
 5. Các khóa 42 trở về sau hoàn thành việc học và thi chậm nhất là ngày 30/6/2021.
 6. Đối với hệ đại học vừa làm vừa học và sau đại học căn cứ tình hình thực tế để triển khai kế hoạch giảng dạy cho phù hợp, trình Hiệu trưởng duyệt.
 7. Khuyến khích giảng viên, học viên và sinh viên tiếp tục sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS đã triển khai trong suốt quá trình giảng dạy và học tập. Trong quá trình sử dụng, mọi đóng góp ý kiến về các vấn đề kỹ thuật cần điều chỉnh cho hệ thống LMS của Trường, giảng viên vui lòng phản ánh tập trung về khoa, khoa tập hợp gửi về Trường (thông qua Phòng Quản lý Đào tạo và Ô. Trần Thống) để Trường tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch dài hạn về việc ứng dụng hệ thống này trong công tác đào tạo.
 8. Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo nguồn nhân lực của Trường căn cứ tình hình chung, bổ sung các đợt thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các sinh viên năm cuối chưa đạt chuẩn đầu ra trong thời gian sớm nhất và gửi kết quả về Phòng Quản lý Đào tạo để đưa vào hệ thống xét tốt nghiệp.
 9. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, các khoa tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình sinh viên, học viên để có các phản ánh, tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng quyết định các phương án xử lý.
 10. Phòng Cơ sở vật chất rà soát lại hệ thống giảng đường, đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn cũng như các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho sinh viên, học viên khi đi học tập trung trở lại.
 11. Phòng Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức giảng dạy để đảm bảo việc giảng dạy của các khoa, các giảng viên được thực hiện đúng quy định.
 12. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Trường, Hội sinh viên, Phòng Tạp chí và Truyền thông, các khoa tăng cường công tác truyền thông đến toàn bộ người học các nội dung:
  •  Toàn văn thông báo này để người học biết và thực hiện.
  • Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” (đeo khẩu trang khi đến trường, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung khi không cần thiết và khai báo y tế), cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
  •  Thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế nếu có các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau họng; đã từng đi tới vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với những người thuộc diện F0, F1, F2.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vướng mắc, Trưởng các khoa phối với với Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học và các đơn vị liên quan để giải quyết.

Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nghiêm túc nội dung Thông báo này.