Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2020 – 2021

Thông báo quản lý đào tạo

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-ĐHĐL ngày 26/8/2015 của Trường Đại học Đà Lạt về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo số 726/TB-ĐHĐL ngày 28/9/2017 của Trường Đại học Đà Lạt về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 532/QĐ-ĐHĐL ngày 26/8/2015;

Căn cứ Thông báo số 359/TB-ĐHĐL ngày 17/5/2018 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy;

Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hệ chính quy K40, K41 cũng như việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa khác trong năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Đà Lạt thông báo một số nội dung quan trọng sau:

1. Đối với K40 hệ kỹ sư và sinh viên các khóa trước còn nợ chuẩn đầu ra ngoại ngữ dự kiến tốt nghiệp đợt xét tháng 12/2020:

a. Các Khoa thông báo sinh viên nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu cấp bởi các Trung tâm Ngoại ngữ được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khoa (01 bản photocopy công chứng); Khoa tập hợp nộp về Phòng Quản lý Đào tạo trước 16h00 ngày 13/11/2020 để Phòng Quản lý Đào tạo tiến hành thẩm định chứng chỉ trước khi đưa vào hệ thống xét tốt nghiệp.

b. Đối với trường hợp Chứng nhận chuẩn đầu ra được cấp bởi Trung tâm Ngoại ngữ của Trường: sinh viên nộp về Khoa 01 bản photocopy công chứng, Khoa tập hợp nộp về Phòng Quản lý Đào tạo trước 16h00 ngày 30/11/2020 để Phòng đưa kết quả vào hệ thống xét tốt nghiệp.

2. Đối với sinh viên K41 và sinh viên các khóa xét tốt nghiệp vào tháng 06/2021:

a. Các Khoa thông báo sinh viên nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu cấp bởi các Trung tâm Ngoại ngữ được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khoa (01 bản photocopy công chứng); Khoa tập hợp nộp về Phòng Quản lý Đào tạo trước 16h00 ngày 26/03/2021 để Phòng Quản lý Đào tạo tiến hành thẩm định chứng chỉ trước khi đưa vào hệ thống xét tốt nghiệp.

b. Đối với trường hợp Chứng nhận chuẩn đầu ra được cấp bởi Trung tâm Ngoại ngữ của trường: sinh viên nộp về Khoa 01 bản photocopy công chứng, Khoa tập hợp nộp về Phòng Quản lý Đào tạo trước 16h00 ngày 14/5/2021 để Phòng đưa kết quả vào hệ thống xét tốt nghiệp.

3. Đối với các sinh viên đăng ký thi chứng chỉ IELTS:

  Để tiết kiệm thời gian thẩm định các chứng chỉ IELTS, yêu cầu sinh viên khi đăng ký dự thi chứng chỉ này, ngoài việc khai báo địa chỉ nhận kết quả theo địa chỉ cá nhân của sinh viên thì cần bổ sung thêm thông tin địa chỉ nhận kết quả thi như sau: Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Đà Lạt – số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng. 

  Khi có kết quả thi của sinh viên, các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ sẽ trực tiếp gửi kết quả về Trường Đại học Đà Lạt, do đó sinh viên không mất thời gian chờ đợi kết quả và lệ phí thẩm định đối với các trường hợp này.

4. Sinh viên cần lưu ý:

a. Các trường hợp nộp chứng chỉ về Phòng Quản lý Đào tạo muộn so với thời gian quy định nêu trên, Trường sẽ xét tốt nghiệp trong các đợt sau.

b. Trong thời gian qua, Trường Đại học Đà Lạt đã phát hiện nhiều trường hợp nộp chứng chỉ ngoại ngữ giả sau khi tiến hành thẩm định. Tất cả các trường hợp này đã bị xem xét kỷ luật theo Quy chế đào tạo, đồng thời còn có thể bị cấm thi trên toàn quốc trong thời hạn nhất định tùy từng loại chứng chỉ. Do đó yêu cầu sinh viên cần chú ý chấp hành nghiêm túc quy định để tránh trường hợp bị kỷ luật đáng tiếc ảnh hưởng đến quá trình học tập tại Trường.

Đề nghị các Khoa triển khai các nội dung của Thông báo này đến toàn thể sinh viên và cán bộ liên quan được rõ để thực hiện.