Thông báo Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Thông báo quản lý đào tạo

THÔNG BÁO

Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ I,  năm học 2020 – 2021

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương trong cả nước và kế hoạch đào tạo của Trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo đến tất cả các đơn vị và sinh viên, học viên thực hiện một số nhiệm vụ về kế hoạch giảng dạy Học kỳ I, năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Lịch giảng dạy, học tập Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 bắt đầu từ ngày 07/9/2020.

2. Các khoa:

a. Khẩn trương rà soát, xây dựng tiến độ giảng dạy, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học xếp thời khóa biểu cho các học phần trong kế hoạch giảng dạy của học kỳ.

b. Đối với K44: do lịch tuyển sinh năm 2020 có nhiều thay đổi, Trường dự kiến sẽ cho sinh viên trúng tuyển đợt xét học bạ lần 1 nhập học từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 và triển khai ngay kế hoạch giảng dạy cho các lớp đủ sinh viên. Do đó các khoa cần phải xây dựng trước tiến độ giảng dạy cho K44 để ngay sau khi kết thúc nhập học đợt 1 có thể xếp ngay thời khoá biểu.

c. Đối với sinh viên quốc tế: hiện nay các sinh viên quốc tế đang theo học tại Trường chưa thể nhập cảnh để quay lại học tập, do đó các khoa cần chủ động phối hợp với Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế để nắm bắt tình hình, tổ chức giảng dạy trực tuyến, từ xa để đảm bảo tiến độ.

d. Trong bối cảnh dịch bệnh còn những diễn biến phức tạp, lãnh đạo các khoa quán triệt đến toàn bộ giảng viên cần chủ động trong việc chuẩn bị bài giảng, giáo trình, giáo án; trong trường hợp cần thiết, Trường sẽ chuyển toàn bộ thời khoá biểu đã xếp sang các hình thức giảng dạy trực tuyến, từ xa để đảm bảo tiến độ chung và bắt buộc giảng viên phải thực hiện.

e. Phối hợp với Phòng Chính trị và CTSV, Đoàn Trường để tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình sinh viên, học viên, kịp thời phản ánh, tham mưu cho Lãnh đạo Trường có các biện pháp xử lý trong quá trình triển khai kế hoạch giảng dạy.

f. Có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sinh viên, học viên ở các khu vực thuộc diện cách ly, giãn cách chưa thể quay lại trường để tham gia học tập.

g. Phối hợp với Phòng Tạp chí và Truyền thông tăng cường công tác truyền thông, thông tin về lịch giảng dạy, học tập và việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời đến giảng viên, sinh viên và học viên.

3. Phòng Cơ sở vật chất, Khu nội trú: triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh, phun thuốc khử trùng, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn toàn bộ khu giảng đường, ký túc xá trước thời điểm sinh viên, học viên bắt đầu học.

4. Phòng Chính trị và CTSV, Đoàn Trường: tăng cường công tác phối hợp với lãnh đạo các khoa chỉ đạo, quán triệt đến Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn các lớp kịp thời nắm bắt tình hình sinh viên, quán triệt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

5. Trung tâm Công nghệ thông tin: hỗ trợ các khoa và giảng viên các công cụ triển khai giảng dạy trực tuyến, từ xa khi Trường yêu cầu.

6. Phòng QLKH-HTQT: nắm bắt tình hình sinh viên quốc tế, phối hợp với các khoa để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo kế hoạch học tập.

7. Phòng Tạp chí và Truyền thông: tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện thông tin lịch giảng dạy, học tập, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời đến giảng viên, sinh viên và học viên.

8. Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên:

a. Thực hiện việc học tập, nghiên cứu theo thời khoá biểu đã xếp.

b. Đối với các sinh viên, học viên ở các tỉnh đang thuộc diện cách ly, giãn cách xã hội chưa thể quay lại trường học tập cần chủ động thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để có các biện pháp hỗ trợ học tập cần thiết.

c. Đối với các sinh viên, học viên từ các vùng dịch nếu có thể trở lại Đà Lạt thì cần phải chủ động thực hiện khai báo y tế, thông tin kịp thời cho bộ phận y tế của Trường (Y sĩ Phan Thị Thu Hà, số điện thoại: 0964199566) và thực hiện các biện pháp cách ly theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trước khi tham gia học tập.

Trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nội dung của Thông báo này. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh Trường sẽ có thông báo mới.