Thông báo thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường – NCS Nguyễn Thị Ái Minh – Chuyên ngành Sinh thái học

Hoạt động chung - SĐH Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Thông báo quản lý đào tạo sau đại học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thị Ái Minh – Chuyên ngành Sinh thái học. Chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.