Thông báo lịch kiểm kê tài sản năm 2015

Thông báo Cơ sở Vật chất
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số 209 /TB-CSVC Đà Lạt, ngày 28 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2015

Kính gửi:          CÁC ĐƠN VỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện Thông báo số 208/TB-ĐHĐL ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Phòng Cơ sở Vật chất về kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015.

Sau khi các đơn vị tự thực hiện công tác kiểm kê đợt 1, nay Phòng Cơ sở Vật chất xin thông báo lịch kiểm kê tài sản năm 2015 – đợt 2 (chi tiết theo Phụ lục – Lịch kiểm kê tài sản đính kèm).

Trên đây là thời gian dự kiến, trong quá trình thực hiện nếu đơn vị có nhu cầu thay đổi xin liên hệ Phòng Cơ sở Vật chất (CB phối hợp/phụ trách thực hiện theo danh sách trên) để chủ động sắp xếp thời gian phù hợp đảm bảo hoàn thành công tác kiểm kê đúng tiến độ.
Tệp đính kèm: Thông báo lịch kiểm kê tài sản năm 2015.pdf