Thông báo điều chỉnh thời gian họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở – NCS Nguyễn Thanh Nguyên

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Thông báo quản lý đào tạo sau đại học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc điều chỉnh thời gian họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học. Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.