Thông báo chiêu sinh lớp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản – Tháng 10/2020

Tuyển sinh Khoá ngắn hạn

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  1. Hiểu biết về CNTT cơ bản
  2. Sử dụng máy tính cơ bản
  3. Xử lý văn bản cơ bản
  4. Sử dụng bảng tính cơ bản
  5. Sử dụng trình chiếu cơ bản
  6. Sử dụng Internet cơ bản