Thông báo bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 tại Trường Đại học Đà Lạt

Thông báo tổ chức hành chính

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Ngày 08/02/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 Trường Đại học Đà Lạt thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHĐL ngày 13/01/2021 đã họp xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Đà Lạt đối với 01 hồ sơ.
Kết quả như sau:

STTHọ và tên ứng viênChức danh đăng ký xét bổ nhiệmNgành chuyên môn đăng ký xét bổ nhiệmNơi đăng ký bổ nhiệmTổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ
1Nguyễn Công NguyênPGSKhoa học Trái đấtBộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Khóa học và Môi trường7/7/7

Nhà trường thông báo kết quả họp xét đến toàn thể viên chức và người lao động trong Trường.
Trong trường hợp có ý kiến phản ánh, xin gửi về Thường trực Hội đồng (qua phòng Tổ chức Hành chính) trước ngày 23/02/2021.

Phòng Tổ chức – Hành chính