Thông báo về việc điều chỉnh học phần online học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Thông báo quản lý đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch điều chỉnh đăng ký học phần online cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy ở học kỳ II, năm học 2020–2021 như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh học phần:

  – Những sinh viên đã đăng ký học phần nhưng có nhu cầu cần thiết phải điều chỉnh;

– Sinh viên các khoá chưa hết hạn học tập tại trường;

– Đối với các học phần tự chọn không đủ số lượng để mở lớp (dưới 20 sinh viên), sinh viên đăng ký qua học phần tự chọn khác;

– Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện các học phần.

2. Thời gian điều chỉnh học phần: Từ 8h00 ngày 21/12/2020 đến 17h00 ngày 26/12/2020.

3. Các Khoa và Sinh viên:

– Các khoa cần thông báo rộng rãi cho sinh viên về đợt điều chỉnh học phần và bố trí cán bộ hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc cho sinh viên về việc đăng ký đặc biệt sinh viên khóa 44.

– Sinh viên chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học phần, kết quả điều chỉnh học phần và phải lưu kết quả đăng ký học phần. 

– Sinh viên phải hoàn thành học phí trước khi điều chỉnh học phần.

4. Phòng Quản lý Đào tạo:

Phòng Quản lý Đào tạo chỉ mở hệ thống đăng ký một lần điều chỉnh học phần. Sau thời gian điều chỉnh học phần, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ không tiếp nhận đơn đăng ký hay điều chỉnh học phần từ sinh viên hoặc từ các Khoa.