TB Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, học kỳ III, năm học 2019 – 2020

Thông báo quản lý đào tạo

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II, HỌC KỲ III,  NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch đào tạo của Trường; Căn cứ sự thống nhất tại cuộc họp của Tập thể lãnh đạo ngày 22/04/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo đến tất cả các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ về kế hoạch đào tạo Học kỳ II và học kỳ III, năm học 2019 – 2020 như sau:

I. THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 – 2020:

1.Toàn bộ sinh viên, học viên học tập trung trở lại từ ngày 04/05/2020.

2. Các khoa khẩn trương rà soát, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học xếp thời khóa biểu cho các học phần trong kế hoạch giảng dạy của học kỳ nhưng chưa triển khai giảng dạy.

3. Đối với các học phần đã chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến, từ xa nhưng chưa kết thúc: Có thể tiếp tục giảng dạy trực tuyến, từ xa hoặc chuyển qua giảng dạy tập trung tại Trường. Giảng viên căn cứ vào yêu cầu nội dung học phần thông báo cho khoa và sinh viên biết cách thức triển khai; Khoa tập hợp gửi cho Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học để thay đổi tên phòng học trên Hệ thống cổng thông tin quản lý giảng đường của Trường nhằm phục vụ cho việc tra cứu thời khóa biểu của người học và công tác thanh, kiểm tra theo quy định.

4. Đối với các học phần chuyển qua giảng dạy trực tuyến, từ xa và đã kết thúc: Các Khoa thông báo cho giảng viên bổ sung ít nhất một buổi ôn tập tập trung tại Trường nhằm hệ thống lại kiến thức cho sinh viên, học viên; phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học để xếp thời khóa biểu cho các trường hợp này.

5. Rà soát kế hoạch giảng dạy học kỳ II, năm học 2019 – 2020: Ưu tiên đảm bảo kế hoạch và tiến độ cho sinh viên, học viên năm cuối, bao gồm cả vấn đề thực tập, thực tế, đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp. Đối với các khóa còn lại: không xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập cho các học phần thực tập nghề nghiệp, thực tập thực tế trong khoảng thời gian trước 31/7/2020. Các học phần khác vì lý do khách quan không thể triển khai giảng dạy trong học kỳ này, Khoa làm tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch sang các học kỳ sau trình Ban Giám hiệu duyệt.

6. Tất cả các học phần đã hoàn thành giảng dạy và ôn tập đề nghị Khoa làm lịch thi cuốn chiếu vào tất cả các khoảng thời gian thích hợp trong tuần trình Ban Giám hiệu duyệt.

7. Tiến độ học kỳ II, năm học 2019 – 2020:

a. Sinh viên đại học hệ chính quy K40 kết thúc học và thi trước ngày 30/06/2020;

b. Nộp danh sách giảng viên chấm khóa luận về Phòng Quản lý Đào tạo trước 12/06/2020;

c. Kết thúc việc chấm điểm, nhập điểm trước ngày 07/07/2020 để xét tốt nghiệp và cấp bằng;

d. Đối với các khóa còn lại kết thúc học và thi trước 31/07/2020;

e. Đối với hệ vừa làm vừa học và sau đại học, các khoa và Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học phối hợp triển khai tiến độ đào tạo ứng với từng trường hợp cụ thể trình Ban Giám hiệu duyệt.

8. Trung tâm Ngoại ngữ Trường căn cứ tình hình chung, bổ sung các đợt thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các sinh viên năm cuối chưa đạt chuẩn đầu ra trong thời gian sớm nhất và gửi kết quả về Phòng Quản lý Đào tạo để đưa vào hệ thống xét tốt nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HỌC KỲ III:

1.Đối tượng: Dành cho sinh viên đại học chính quy học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên học lần đầu không được phép đăng ký.

2. Các khoa xây dựng kế hoạch ôn tập từ 9 đến 12 học phần, sinh viên đăng ký tối đa 20 tín chỉ. Kế hoạch giảng dạy học kỳ III dành cho:

a. Các học phần bắt buộc có số lượng sinh viên học lại, học cải thiện nhiều (ưu tiên K41 trở về trước);

b. Các học phần Ngoại ngữ, Lý luận chính trị, các học phần chung;

c. Các học phần không có trong danh mục tương đương CDIO;

d. Các học phần khác nếu xét thấy cần thiết.

3. Tổ chức ôn tập trên lớp: Tổ chức song song với quá trình triển khai kế hoạch giảng dạy của học kỳ II, năm học 2019 – 2020. Khoa và Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp sắp xếp thời khóa biểu vào các khung thời gian thích hợp. Giảng viên tham gia giảng dạy phải có giáo trình, bài giảng tóm tắt, đề cương ôn tập cho sinh viên. Đối với học phần từ 2 đến 3 tín chỉ tổ chức ôn tập 12 tiết/1 học phần; học phần 4 tín chỉ tổ chức ôn tập 16 tiết/1 học phần.

4. Thời gian thực hiện:

a. Khoa trình kế hoạch để Ban Giám hiệu duyệt trước ngày 15/05/2020;

b. Đăng ký học phần: Đăng ký qua mạng từ ngày 25/05 đến 29/05/2020;

c. Các Khoa lấy số liệu đăng ký vào ngày 04/06/2020. Lập tiến độ giảng dạy gửi về Phòng Quản lý Đào tạo trước 12/06/2020. Khoa phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo để xếp thời khóa biểu.

d. Thời gian học và thi: Từ ngày 22/06 đến 31/07/2020.

Lưu ý:

1. Đối với việc xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2020 – 2021, các Khoa hoàn thành theo thời hạn đã thông báo trước đây. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về thực hiện tiến độ năm học mới sau.

2. Trong quá trình tổ chức giảng dạy, học tập tập trung tại Trường, giảng viên và sinh viên phải tuyệt đối thực hiện nghiêm các hướng dẫn về việc phòng chống dịch Covid-19. Phải thực hiện đeo khẩu trang khi vào Trường và trong suốt quá trình lên lớp; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn có bố trí tại các giảng đường;

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh Trường sẽ có thông báo mới.