Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Đàm Thị Thắm – Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đàm Thị Thắm – Chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Khoa Trưởng – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Khoa Trưởng – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]