THÔNG BÁO V/v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO V/v triển khai kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2020 – 2021 Thực hiện Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Thông báo số 109/TB-ĐHĐL ngày 02/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt […]