Tập huấn công tác thanh tra

Hoạt động chung - TT

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm đổi mới và nâng cao vai trò của công tác thanh tra trong hoạt động của nhà trường; thực hện kế hoạch 378/KH-ĐHĐL của Ban giám hiệu trường Đại học Đà Lạt ký ngày 09 tháng 5 năm 2016, ngày 26 tháng 5 năm 2016 Phòng Thanh tra chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn về công tác thanh tra cho hơn 40 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị trong trường. Với tinh thần nghiêm túc, buổi tập huấn đã tập trung vào ba nội dung:

1. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp

2. Hoạt động thanh tra hành chính trong nhà trường

3. Thanh tra thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Phòng Thanh tra