Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cập nhật chính sách truy cập tự do

Thông báo tạp chí truyền thông

Văn phòng Tạp chí trân trọng thông báo: Kể từ ngày 01/01/2020, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ áp dụng chính sách truy cập tự do theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Bản quyền của các bài báo được xuất bản từ Số 1, Tập 10, năm 2020 (tháng 3/2020) trở đi sẽ tuân thủ theo các ràng buộc của giấy phép (CC BY-NC 4.0) này. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của Tạp chí nhằm hướng đến những chuẩn mực cao nhất của chính sách truy cập tự do và thông lệ quốc tế trong xuất bản các công trình khoa học. Chính sách về bản quyền đối với các công trình được xuất bản từ Tập 9, năm 2019 trở về trước vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn tuân thủ theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).