Sơ đồ tổ chức – Phòng QLCL

Sơ đồ tổ chức của Phòng Khảo thí và Kiểm định: