Nghị quyết Phiên họp lần thứ 15 Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Phiên họp lần thứ 14 Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Phiên họp lần thứ 13 Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 816/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về ban hành Quy chế tài chính của Trường Đại học Đà Lạt


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 99/NQ-ĐHĐL-HĐT  ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt  về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động  của Trường Đại học Đà Lạt


XEM THÊM