NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 816/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về ban hành Quy chế tài chính của Trường Đại học Đà Lạt


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 99/NQ-ĐHĐL-HĐT  ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt  về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động  của Trường Đại học Đà Lạt


Nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 815/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt


Quyết định về việc công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023 – 2025” của Trường Đại học Đà Lạt

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


XEM THÊM