Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015

Thông báo Cơ sở Vật chất
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠTSố:  701/QĐ-ĐHĐLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc           Lâm Đồng, ngày 28  tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

– Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đà Lạt;

– Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 06 năm 2008;

– Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ;

– Theo kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015 của Trường Đại học Đà Lạt gồm các Ông, Bà có tên theo danh sách đính kèm (Danh sách Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015);

Điều 2Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015 có nhiệm vụ:

–         Phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ tại các  đơn vị trực thuộc trường;

–         Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê; đề xuất phương án, biện pháp xử lý tài sản và công cụ dụng cụ sau kiểm kê;

–         Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đảm bảo đúng các quy định của của Nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản.

Điều 3. Trưởng các đơn vị và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành báo cáo kết quả kiểm kê.                   

Tiệp đính kèm: Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015.pdf