Nhân sự – Phòng QLKH-HTQT

TS. Trịnh Thị Tú Anh – Trưởng phòng

Email: anhttt@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (TTTA).pdf

TS. Lê Vũ Đình Phi – Phó Trưởng phòng

Email: philvd@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (LVĐP).pdf

CN. Đoàn Trọng Thanh Sơn – Chuyên viên

Email: sondtt@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (ĐTTS).pdf

CN. Nguyễn Quốc Tài – Chuyên viên

Email: tainq@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (NQT).pdf

ThS. Nguyễn Khánh Trang – Chuyên viên

Email: trangnk@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (NKT).pdf

ThS. Phan Anh Tú – Chuyên viên

 Email:tupa@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (PAT).pdf