Nhân sự – Phòng QLKH-HTQT

TS. Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng Phòng
Email: ngocnv@dlu.edu.vn

TS. Nguyễn Cảnh Chương
Phó Trưởng Phòng
Email: chuongnc@dlu.edu.vn

ThS. Nguyễn Khánh Trang Chuyên viên
Email: trangnk@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (NKT).pdf

CN. Đoàn Trọng Thanh Sơn
Chuyên viên
Email: sondtt@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (ĐTTS).pdf

ThS. Nguyễn Quốc Tài
Chuyên viên
Email: tainq@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (NQT).pdf

ThS. Phan Anh Tú
Chuyên viên
 Email:tupa@dlu.edu.vn

Trách nhiệm Quyền hạn (PAT).pdf