Chuyên ngành – ThS – Phòng QLĐT – SĐH

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNH
1Ngành Toán giải tích8460102
2Ngành Vật lý kỹ thuật8520401
3Ngành Hóa phân tích8440118
4Ngành Sinh thái học8420120
5Ngành Sinh học thực nghiệm8420114
6Ngành Văn học Việt Nam8220121
7Ngành Lịch sử Việt Nam8229013
8Ngành Quản trị kinh doanh8340101
9Ngành Ngôn ngữ Anh8220201
10Ngành Luật8380101