Phiên tòa giả định – Giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan

Tin tức của Trường

Chương trình “Phiên tòa giả định” do Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt thực hiện.

Chương trình là hoạt động tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật; Nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với các quy tắc của pháp luật.

Đồng thời, “Phiên tòa giả định” cũng tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Đà Lạt củng cố kiến thức pháp luật, tiếp cận thực tiễn pháp luật, đặc biệt là Luật Hình sự.

Nguồn video: Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng