Phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Chương trình Hội Đồng Trường Hội đồng trường Tin tức của Trường

     Vào chiều ngày 29/03/2021, Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ sáu.

     Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng Trường đã tiến hành thảo luận và thông qua 09 đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường theo Báo cáo thẩm định đề án mở ngành đại học của Ban Đào tạo và Quản lý chất lượng – Hội đồng Trường. Theo đó, Hội đồng Trường giao Hiệu trưởng căn cứ quy định hiện hành quyết định mở các ngành đào tạo thuộc thẩm quyền; đối với các ngành chưa có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học và ngành Hóa dược thực hiện theo quy định hiện hành.

     Hội đồng Trường cũng thông qua chủ trương về kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo và chống xuống cấp công trình; mua sắm hàng hóa, sửa chữ, bảo trì trang thiết bị, công tác kiểm định, công tác đào tạp nguồn nhân lực… sử dụng nguồn chi thường xuyên và các quỹ của Trường năm 2021; bổ sung hạng mục “Xây dựng sứ mạng, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa, triết lý giáo dục, chiến lược và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn những năm tiếp theo” và điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp.

     Tại phiên họp lần này, Hội đồng Trường đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tại các Tờ trình của Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm; về kế hoạch phê duyệt kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường. Hội đồng Trường thống nhất chủ trương tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu trong Trường nhắm tăng năng lực nghiên cứu và nguồn thu, giao Hiệu trưởng chỉ đạo việc xúc tiến thành lập Trung tâm trí tuệ nhân tạo, Viên nghiên cứu Mắc ca tại Trường Đại học Đà Lạt.

     Phiên họp này tiếp tục thể hiện được vai trò của Hội đồng Trường trong quản trị trường đại học, đồng thời khẳng định sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo Trường cùng quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2021 và các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới.

Phòng Tạp chí và Truyền thông