Phân công nhiệm vụ – Phòng QLĐT

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. TS. TRẦN HỮU DUY

Chức vụ: Trưởng phòng

 • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo về mọi hoạt động của Phòng Quản lý Đào tạo.
 • Quản lý cán bộ, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên, công tác thi đua, khen thưởng, xét nâng lương trước thời hạn theo quy định, công tác kỷ luật;
 • Thường trực các hội đồng phát triển chương trình đào tạo;
 • Thường trực Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy;
 • Tổ chức/phân công soạn thảo và ký tất cả các văn bản liên quan đến công tác quản lý đào tạo như quy chế, quy định, quyết định, công văn, kế hoạch, thông báo…trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Ký văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy theo quy định;
 • Quản lý tất cả các phần mềm, chương trình quản lý đào tạo và website của phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. TS. LÊ THỊ ANH TÚ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và Trưởng phòng về các mảng công tác được phân công;
 • Chịu trách nhiệm chính về Đề án, kế hoạch, thủ tục tham gia tổ chức CDIO, đổi mới phương pháp dạy học tín chỉ theo chuẩn đầu ra CDIO; kiểm định chất lượng giáo dục theo các chuẩn quốc tế;
 • Tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng;
 • Ký chứng chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh; Ký bảng điểm quá trình học tập cho sinh viên;
 • Quản lý tài chính của phòng; công tác công đoàn;
 • Chịu trách nhiệm điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác;
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

3. THS. HOÀNG MINH TIẾN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Quản lý Chương trình đào tạo, kế hoạch và tiến độ đào tạo;
 • Duyệt các kế hoạch tham quan, thực tập, thực tế cho các khoa;
 • Tham gia hội đồng tuyển sinh hệ chính quy;
 • Tham gia các hội đồng xây dựng, đổi mới, phát triển chương trình đào tạo;
 • Tổ chức/phân công soạn thảo các văn bản liên quan đến mảng công tác được giao, báo cáo tổng kết hằng năm trình Hiệu trưởng khi được yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

4. CV. LÊ NGUYÊN KHANG

 • Quản lý chương trình, tiến độ đào tạo; xây dựng, trình duyệt kế hoạch đào tạo hằng năm cho các lớp đại học, cao đẳng chỉnh quy;
 • Đăng ký, điều chỉnh học phần, thống kê và trình duyệt danh sách các học phần được mở và không mở của từng học kỳ;
 • Trực tiếp quản lý phần mềm xếp thời khóa biểu, xếp thời khóa biểu cố định mỗi học kỳ và thực hiện các điều chỉnh thời khóa biểu khi cần thiết, quản lý phòng học hệ chính quy;
 • Xếp lịch thi học kỳ;
 • Báo cáo tiến độ giảng dạy hằng tháng hoặc khi được yêu cầu;
 • Tham gia công tác tuyển sinh;
 • Kế hoạch, hợp đồng, thanh lý hợp đồng và công tác liên kết đào tạo cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng;
 • Phối hợp với CV Ngô Thị Ngọc về thống kê giờ giảng, coi chấm thi mỗi học kỳ;
 • Phối hợp với CV Đỗ Văn Khoa thực hiện công tác quản lý điểm;
 • Soạn thảo và lưu giữ các văn bản liên quan đến các công việc được giao;
 • Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

5. CV. TRẦN HOÀN QUÂN

 • Quản lý phần mềm tuyển sinh; email; website của Phòng; Quản lý chương trình xét tốt nghiệp;
 • Xét tốt nghiệp hệ chính quy: tiêu chuẩn tốt nghiệp, lập danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp gửi về khoa và nhận phản hồi, lập danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trình quyết định công nhận tốt nghiệp;
 • In bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ cho sinh viên hệ chính quy; Quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng chứng chỉ; đề xuất mua phôi, nhập phôi, nhận phôi từ phòng TCHC, thống kê, báo cáo;
 • Tính chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm; đầu mối phụ trách chính công tác kỹ thuật về tuyển sinh hệ chính quy;
 • Cảnh báo học tập;
 • Quản lý hồ sơ học sinh dự bị đại học;
 • Soạn thảo và lưu giữ các văn bản liên quan đến mảng công việc được giao;
 • Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

6. CV. NGÔ THỊ NGỌC

 • Thống kê giờ giảng, giờ coi chấm thi;
 • Thanh toán mời giảng, thực tập;
 • Soạn thảo và lưu giữ các văn bản liên quan đến các công việc được giao;
 • Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

7. CV. ĐỖ VĂN KHOA

 • Quản lý điểm (cập nhật điểm, in bảng điểm, dò điểm, bảo lưu điểm,…) (Chịu trách nhiệm chính, CV Lê Nguyên Khang phối hợp);
 • In danh sách kiểm tra giữa kỳ, danh sách thi, in chứng chỉ sư phạm;
 • Soạn thảo và lưu giữ các văn bản liên quan đến các công việc được giao;
 • Tham gia công tác tuyển sinh;
 • Quản lý văn phòng phẩm; Phụ trách công tác công đoàn;
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.