Nhân sự – Phòng TCHC

 Q. Trưởng phòng
Điện thoại
Email
ThS. Phan Tuấn Anh
091.1211999
anhpt@dlu.edu.vn
 Phó Trưởng phòng
Email
ThS. Vương Nữ Minh Khuê
khuevnm@dlu.edu.vn
 Chuyên viên
Email
ThS. Đỗ Thụy Thùy Dung
dungdtt@dlu.edu.vn
 Chuyên viên chính
Email
ThS. Phạm Thị Việt Hà
haptv@dlu.edu.vn
 Chuyên viên
Email
Đào Thị Thu Huyền
huyendtt@dlu.edu.vn
 Chuyên viên
Email
Nguyễn Phan Nhật Nguyên
nguyennpn@dlu.edu.vn
 Chuyên viên
Email
ThS. Trần Thị Thành
thanhtt@dlu.edu.vn
 Tổ trưởng Tổ lái xe
Email
Trần Tuấn Ngọc
ngoctt@dlu.edu.vn
 Nhân viên lái xe
Email
Nguyễn Hoài Đức
ducnh@dlu.edu.vn
Nhân viên lái xe
Email
Nguyễn Ngọc Quang
quangnn@dlu.edu.vn
 Tổ trưởng Tổ bảo vệ
Email
Lê Ngọc Long
longln@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Hữu Công
congnh@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Đỗ Văn Hùng
hungdv@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Hữu Hùng
hungnh@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Vũ Văn Hưởng
huongvv@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Huỳnh Thanh Mẫn
manht@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Hoành Thảo
thaonh@dlu.edu.vn
 Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Văn Tuấn
tuannv_tchc@dlu.edu.vn