Nhân sự – Phòng QLĐT – SĐH

Trưởng phòng: TS. Võ Tấn Tú

Điện thoại: 0913 188 555

Email: tuvt@dlu.edu.vn

Chuyên viên : ThS.Hoàng Nguyễn Thu Vân

Điện thoại: 0946 872 927

Email: vanhnt@dlu.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phùng Văn Tài

Điện thoại: 0937 909 395

Email : taipv@dlu.edu.vn

Chuyên viên: CN. Vũ Thọ Hào

Điện thoại: 0924453989

Email : haovt@dlu.edu.vn