Nhân sự – Phòng QLĐT – SĐH

Trưởng phòng: TS. Võ Tấn Tú

Điện thoại: 0913188555

Email: tuvt@dlu.edu.vn

Phó Trưởng phòng: TS. Phạm Hầu Thanh Việt 

Email: vietpht@dlu.edu.vn

Chuyên viên : ThS.Hoàng Nguyễn Thu Vân

Email: vanhnt@dlu.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phùng Văn Tài

Email : taipv@dlu.edu.vn