Nhân sự – Phòng QLĐT – SĐH

Trưởng phòng: TS. Võ Tấn Tú

Điện thoại: 0913188555

Email: tuvt@dlu.edu.vn

Chuyên viên : ThS.Hoàng Nguyễn Thu Vân

Email: vanhnt@dlu.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phùng Văn Tài

Email : taipv@dlu.edu.vn

Chuyên viên: CN. Vũ Thọ Hào

Email : haovt@dlu.edu.vn

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 0263.3552861

 Email: qldtsaudaihoc@dlu.edu.vn