Nhân sự – Phòng QLĐT

 TS. Trần Hữu Duy
Trưởng Phòng
Email: duyth@dlu.edu.vn
Phone: 02633.825091
 ThS. Hoàng Minh Tiến
Phó Trưởng Phòng
Email: tienhm@dlu.edu.vn
 Lê Thị Thanh Hương
Chuyên viên
Email: huongltt@dlu.edu.vn
 Đỗ Văn Khoa
Chuyên viên
Email: khoadv@dlu.edu.vn
 Trần Hoàn Quân
Chuyên viên
Email: quanth@dlu.edu.vn
 

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:

– Số điện thoại: 0263.3826914

– Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn