Nhân sự – Phòng CSVC

1. Trưởng phòng: Ths.GVC Hoàng Việt Hậu Email: hauhv@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;

2.  Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Mạnh Hùng Email: hungpm@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật;

3. Phó trưởng phòng: Ths. Phan Hoàng Đại Email: daiph@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm;

4. Chuyên viên: KS. Trần Văn Dụ Email: dutv@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình;

5. Chuyên viên: Ths. Nguyễn Hoàng Nguyên Email: nguyennh@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình;

6. Chuyên viên: Ths. Trương Anh Vũ Email: vuta@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (MBA

7. Chuyên viên: KS. Nguyễn Tuấn Vũ Email: vunt@dlu.edu.vn Chuyên ngành:  Kỹ thuật xây dựng