Nhân sự – Phòng CSVC

1. Trưởng phòng: Ths.GVC Hoàng Việt Hậu Email: hauhv@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;

2. Phó trưởng phòng: Ths.GVC Phan Văn Nghĩa Email: nghiapv@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;

3. Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Mạnh Hùng Email: hungpm@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật;

4. Chuyên viên: KS. Trần Văn Dụ Email: dutv@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình;

5. Chuyên viên: KS. Huỳnh Văn Tâm Email: tamhv@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;

6. Chuyên viên: CN. Phạm Thị Khánh Nhung Email: nhungptk@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Kế toán;

7. Chuyên viên: Ths. Nguyễn Hoàng Nguyên Email: nguyennh@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD & CN;

8. Chuyên viên: Ths. Trương Anh Vũ Email: vuta@dlu.edu.vn Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (MBA);

9. Chuyên viên: KS. Nguyễn Tuấn Vũ Email: vunt@dlu.edu.vn  Chuyên ngành:  Kỹ thuật xây dựng;