Nhân sự – Đảng ủyTS. Lê Minh Chiến
Bí thư Đảng ủy
Email: chienlm@dlu.edu.vn


TS. Nguyễn Văn Vinh
Phó Bí thư Đảng ủy
Email: vinhnv@dlu.edu.vn


TS. Mai Minh Nhật
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Email: nhatmm@dlu.edu.vn


TS. Trịnh Thị Tú Anh
Đảng ủy viên
Email: anhttt@dlu.edu.vn


TS. Trần Hữu Duy
Đảng ủy viên
Email: duyth@dlu.edu.vn


TS. Lê Thị Quỳnh Hảo
Đảng ủy viên
Email: haoltq@dlu.edu.vn


TS. Nguyễn Văn Ngọc
Đảng ủy viên
Email: ngocnv@dlu.edu.vn


PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng
Đảng ủy viên
Email: thangnt@dlu.edu.vn


ThS. Trần Thống
Đảng ủy viên
Email: thongt@dlu.edu.vn