Nhân sự – Phòng CTCTSV

 TS. Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng Phòng
Email: ngocnv@dlu.edu.vn
 Phan Thị Thu Hà
Y tế
Email: haptt@dlu.edu.vn
Lưu Ngọc Hà
Chuyên viên
Email: haln@dlu.edu.vn
Nguyễn Thị Thúy Anh
Chuyên viên
Email: anhntt@dlu.edu.vn
 Trương Thị Mỹ Lệ Chuyên viên
Email: lettm@dlu.edu.vn