Mời viết bài, tham dự Hội thảo quốc tế “International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science”

Tin tức của Trường

Hội thảo mong muốn sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học và các học viên cao học trao đổi ý kiến, giới thiệu và thảo luận các kết quả nghiên cứu về tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết khoa học máy tính, các vấn đề liên quan việc ứng dụng vào thực tế của lĩnh vực này.

Xem thêm thông tin tại: http://icdmcs.dlu.edu.vn/